Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

„SABRI® s.r.o

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne av plnom rozsahu stanovuje pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľ súťaže je spoločnosť SABRI® sro, IČO: 034 39 828, so sídlom: Vrchovina 13, 509 01 Nová Paka, zapísaná v obchodnom registri vedenom: Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C,3 ďalej len „usporiadateľ“).

2. Miesto konania a trvanie súťaže

Súťaž prebieha od pondelka 28.06.2021 od okamihu vyhlásenia súťaže na sociálnej sieti Facebook, na profile usporiadateľa: https://www.facebook.com/ sabridesign.cz a trvá do nedele 04.07.2021 20:00.

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 18 rokov, neobmedzené na svojprávnosti, spotrebitelia, ktorí poskytnú usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov, dodržia všetky pravidlá súťaže a zároveň budú mať adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci “).

Usporiadateľ súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby výherca prostredníctvom osobného dokladu doložil, že je starší ako 18 rokov. V prípade, že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra odovzdaná.

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) prevádzkovateľa a jeho materských, resp. dcérskych spoločností spoločnosti SABRI® s.r.o. a ich zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému), ako aj zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) agentúr, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii súťaže vrátane prevádzkovateľa, a tiež ich osoby blízke v zmysle § 22 z. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.

4. Priebeh súťaže

Súťažiaci sa zapoja do súťaže tak, že na sociálnej sieti Facebook vykoná tieto akcie:
– dá „To sa mi páči“ Facebook stránke https://www.facebook.com/sabridesign.cz    alebo  “Sledujem” na Instagrame sabri .sk
– dá „To sa mi páči“ súťažnému príspevku
– napíše k súťažnému príspevku komentár, komu a akú zo súťažných výhier by urobil radosť
– súťažný príspevok cez tlačidlo „zdieľať“ nazdieľa na svoj osobný profil (na Instagrame do Stories)

Tieto kroky sú nevyhnutné na identifikáciu výhercu, ktorým bude len taký súťažiaci, ktorý splní všetky vyššie uvedené príspevky.

Výhercom sa stanú 3 súťažiaci (každý vyhrá jednu výhru), ktorých zo všetkých správnych odpovedí vyberie porota zložená z 3 zamestnancov usporiadateľa súťaže.

Výherca bude následne informovaný o výhre pomocou súkromných správ v rámci sociálnej siete Facebook.

Podmienkou pre obdržanie výhry je, aby výherca na základe obdržania informácie o výhre zaslal usporiadateľovi súkromnú správu v rámci sociálnej siete Facebook obsahujúcu jeho meno, priezvisko a adresu pre doručovanie, a to najneskôr do 09.07. 2021, do 15:00 hod. Pokiaľ tak včas a riadne neurobí, výhra danému výhercovi nepatrí a porotou zloženou zo zamestnancov usporiadateľa bude určený náhradný výherca.

Výherca je tiež povinný zaslať usporiadateľovi fotografiu s výhrou (jej inštaláciou ai) a dáva usporiadateľovi súhlas s použitím tohto materiálu pre sociálne siete.

Otázky k súťaži je možné zasielať súkromnou správou usporiadateľovi cez Facebookový profil.

Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru, služieb, či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu do súťaže.

5. Výhra v súťaži

1. výherca získa výhru v podobe: úložný box pojazdný medveď v hodnote 1590 Kč, https://sabri.cz/dreveny-poizdny-box-na-hracky-medvidek-hneda-mocca_z3370/#14863

2. výherca získa výhru v podobe: úložný box s menom slon v hodnote 1390 Kč, https://sabri.cz/slon-nizsi-dreveny-box-do-kallax-regalu-seda-zelena_z3331/#14808

3. výherca získa výhru v podobe: úložná box opička v hodnote 1390 Kč, https://sabri.cz/opice-nizsi-dreveny-box-do-kallax-regalu-kremova-hneda_z3326/#14812

6.          Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži súťažiaci v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu požadovanom v rámci účasti v súťaži, a to výlučne na účely svojej účasti v súťaži, realizácie, vyhodnotenia súťaže a zaslania výhier, a to počas trvania súťaže a 2 týždňov po jej ukončení. Po skončení súťaže a odoslaní cien budú všetky osobné údaje zlikvidované, s výnimkou osobných údajov výhercov, ako je uvedené nižšie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale bez nich nie je možné zúčastniť sa na súťaži.

Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor je oprávnený bezplatne vyhotoviť a zverejniť obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy jeho osoby, jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, rukopis, hlas atď.) v súvislosti s odovzdaním výhry, ak sa súťažiaci stane výhercom. ), vrátane zverejnenia osobných údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko a názov obce v médiách, na internete alebo v propagačných materiáloch a produktoch organizátora, a to po dobu najmenej jedného (1) roka odo dňa vyhotovenia týchto záznamov. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom jednej z cien, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa na doručenie) tretími stranami, spracovateľmi osobných údajov, ktorí zabezpečujú technické aspekty súťaže, ako je napríklad zaslanie výhry.

Správcom a spracovateľom údajov je organizátor.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook. Súťažiaci berie na vedomie, že svoje osobné údaje poskytuje organizátorovi súťaže a nie spoločnosti Facebook.

V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu (t. j. bez akéhokoľvek iného zákonného dôvodu) môže účastník súťaže tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonávaného do odvolania súhlasu so spracúvaním.

Účastník súťaže má právo požiadať organizátora, či spracúva jeho osobné údaje, a ak áno, môže požiadať najmä o informácie o tom, aké osobné údaje organizátor uchováva, o účele spracúvania, o kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, a o období, počas ktorého budú osobné údaje spracúvané.

Súťažiaci má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom organizátor spracúva. Ak súťažiaci nepožiada o iný spôsob, jeho osobné údaje sa mu poskytnú v písomnej listinnej podobe. Ak súťažiaci požiada o poskytnutie informácií elektronickými prostriedkami, budú mu poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Organizátor prijme primerané opatrenia, aby zabezpečil, že informácie, ktoré má o súťažiacom, sú presné, úplné a aktuálne. Ak sú osobné údaje súťažiaceho nepresné, neúplné alebo neaktuálne, súťažiaci má právo požiadať o okamžitú opravu, t. j. opravu nepresných údajov, aktualizáciu neaktuálnych údajov a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Súťažiaci má právo požiadať organizátora o vymazanie svojich osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, ak odvolal súhlas so spracovaním alebo ak boli jeho osobné údaje spracované nezákonne. Ak neexistujú právne dôvody na odmietnutie výmazu, organizátor je povinný žiadosti vyhovieť.

Súťažiaci má právo požiadať organizátora o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ak popiera presnosť osobných údajov (obmedzenie trvá po dobu overovania presnosti), ak je spracúvanie nezákonné a súťažiaci odmieta výmaz svojich osobných údajov alebo ak organizátor už nepotrebuje jeho osobné údaje na účely spracúvania, ale súťažiaci ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov. V prípade obmedzenia spracovania je organizátor oprávnený osobné údaje len uložiť; ďalšie spracovanie je možné len so súhlasom účastníka súťaže alebo zo zákonných dôvodov.

Súťažiaci má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol organizátorovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na ich prenos inému prevádzkovateľovi. Toto právo sa však vzťahuje len na osobné údaje, ktoré organizátor získal od účastníka na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je účastník.

Súťažiaci má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na základe oprávnených záujmov organizátora. Ak organizátor nemá závažný legitímny dôvod na spracúvanie a ak súťažiaci namieta, organizátor je povinný osobné údaje na tento účel ďalej nespracúvať.

Ak chce súťažiaci podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môže sa obrátiť na organizátora zaslaním súkromnej správy organizátorovi prostredníctvom služby Instagram. Organizátor riadne prešetrí všetky sťažnosti a návrhy.

Ak súťažiaci nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej sťažnosti alebo ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

7.          Záverečné ustanovenia

Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry hotovosť alebo akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek cenu uvedenú v týchto pravidlách cenou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov, ktoré usporiadateľ nemôže ovplyvniť, nie je možné sľúbenú cenu získať bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Nevyzdvihnuté výhry patria organizátorovi. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo stratu výhry pri jej zaslaní výhercovi poštou alebo iným spôsobom.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické alebo telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy vzniknuté počas súťaže, za rýchlosť technického spojenia alebo iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou alebo v súvislosti s elektronickými komunikačnými sieťami, mobilnými operátormi alebo ich dostupnosťou pre súťažiacich, ani za akékoľvek poškodenie alebo stratu počítačového vybavenia súťažiaceho a iných osôb v súvislosti s účasťou v súťaži alebo sťahovaním materiálov v súťaži.

Akékoľvek nároky alebo iné námietky (okrem tých, ktoré sa týkajú ochrany údajov) sú v kompetencii organizátora. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady zmeniť trvanie Súťaže, odložiť, pozastaviť alebo zrušiť Súťaž alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť Pravidlá Súťaže, s výnimkou časti Pravidiel týkajúcej sa ochrany akýchkoľvek údajov, počas trvania Súťaže, a to oznámením o zmene rovnakým spôsobom, akým bola Súťaž vyhlásená. Právo Usporiadateľa ukončiť Súťaž sa uplatňuje predovšetkým (ale nie výlučne) v prípadoch, keď nie je možné z akéhokoľvek dôvodu pokračovať podľa plánu, napr. z dôvodu vyššej moci alebo nefunkčnosti informačných technológií potrebných pre podujatie alebo z iných technických, organizačných alebo právnych dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a riadny priebeh súťaže a/alebo ak súťaž nemôže pokračovať z dôvodu počítačových vírusov, neoprávneného zásahu, podvodu, technickej poruchy alebo iných dôvodov mimo kontroly organizátora, ktoré narušia alebo ohrozia bezpečnosť správy, spravodlivosti, integrity a riadneho priebehu súťaže.

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie všetkých podmienok účasti v súťaži a v prípade sporu posudzovať a rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže, ak takýto súťažiaci poruší pravidlá súťaže, a to bez nároku na náhradu akýchkoľvek nákladov alebo škôd, ktoré môžu súťažiacemu vzniknúť v dôsledku takéhoto vylúčenia. Súťažiaci môžu zaslať akékoľvek námietky voči súťaži prostredníctvom súkromnej správy organizátorovi prostredníctvom služby Instagram do troch pracovných dní od skončenia súťaže (na námietky zaslané neskôr sa nebude prihliadať).

Tieto pravidlá nadobudnú platnosť a účinnosť 28. júna 2021.