Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Obchodná spoločnosť SABRI® sro, so sídlom Vrchovina 13, 509 01 Nová Paka, IČO: 034 39 828, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddiel C, vložka 34133 12 a nasl. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 účinné od 25.5.2018 informuje svojich zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov v prípade, že využijú ich služby.

Osobné údaje

Správcom budú spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • v prípade podnikajúcich osôb IČO, DIČ (ďalej len „osobné údaje“)

Účel spracovania

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzavretej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávané na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov správca môže v odôvodnených prípadoch odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. Vami poskytnuté osobné údaje môže tiež správca poskytnúť ďalej subjektom:

 • Predávanie údajov spojené so správou informačných systémov:
  • wpj s.r.o., CZ28860608
  • Smartsupp.com, s.r.o., SK03668681
 • Predanie údajov spojené s vybavením objednávky v závislosti od výberu spôsobu platby a dopravy môže prebehnúť so spoločnosťami:
  • Slovenská pošta, s.p., CZ47114983
  • DHL Express (Slovak Republic) s.r.o., SK25683446
  • General Logistics Systems Slovakia s.r.o., CZ26087961 (ak používate prepravu GLS)
  • Hifour s.r.o., CZ47537841 (ak používate službu Balíkonoš)
  • PPL CZ s.r.o., CZ25194798
  • ThePay.sk, s.r.o., CZ28135261
  • Crisp IM SARL (registrácia číslo: 833085806)
 • Predávanie údajov spojené s marketingovými službami:
  • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
  • Google Ireland Limited, IE6388047V
  • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
  • Zoznam.sk, a.s., CZ26168685
  • UAB “MailerLite”, LT100007448516

Právnym dôvodom je tu plnenie povinností z uzavretej zmluvy so subjektom údajov a ďalej tiež oprávnené záujmy správcu či tretej strany. Nie sú odovzdávané osobné údaje patriace do skupiny osobitných kategórií osobných údajov.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Osobné údaje je nevyhnutné správcovi poskytnúť za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z obsahu uzavretej zmluvy.

Doba spracovania

Osobné údaje môžu byť správcom spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy, prípadne po dobu nevyhnutne potrebnú na vyriešenie sporov majúcich svoj pôvod v uzavretej zmluve.

Poučenie dotknutej osoby

Spoločnosť SABRI® s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 1. získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom ak nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovi v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správca opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
 2. aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

  aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálny titul pre ich spracovanie, osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.

  Ak by Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, pokiaľ popierajú ich presnosť na dobu overenia tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiadajú miesto výmazu o ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujem ich na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 3. aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
 4. vzniesť námietku proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správcu.
 5. v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracovávané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa tak na Správcu, ako aj na Úrad pre ochranu osobných údajov

V Novej Pace dňa 23.5.2018.